Ha péntek, akkor fúvósok nyereményjàték

Ha péntek, akkor fúvósok nyereményjàték

A Játék neve, szervezője és az adatvédelem

Jelen szabályzat vonatkozik a XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület (tovàbbiakban: Egyesület)által karbantartot https://m.facebook.com/hjfuvoszenekar/?locale2=hu_HU / Facebook oldalon futó – Ha péntek, akkor fúvósok nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A játékban résztvevő személyek

· A játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki rendelkezik saját nyilvános Facebook fiókkal, valamint Magyarországon tartózkodási-, vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos)

· Amennyiben a nyertes cselekvő képtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

· A játékban XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület és a zenekar tagjai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

· A játékos a játékban való részvétellel tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a saját, nyilvános Facebook csatornáját és teljes nevét, a játékkiírásnak megfelelő módon, az egyesület a Játékkal kapcsolatban saját Facebook oldalán publikálhassa.

· A játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

· Amennyiben a Játékos a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék időtartama, menete

· Jelen játék három részből áll:

· I. A Játék időtartama: A Játék 2018.02. hónap 23. nap 20:00 perctől 2018.03. hónap 1. nap 20:00 percig tart.

· II. A Játék 2018.03. hónap 30.nap 20:00 perctől 2018.04. hónap 5. nap 20:00 percig tart.

· III. A Játék 2018.04. hónap 27. nap 20:00 perctől 2018.05. hónap 3.nap 20:00 percig tart.

· A Játék menete: Azok közül, akik a nyilvános és saját Facebook profillal rendelkeznek, valamint a https://m.facebook.com/hjfuvoszenekar/?locale2=hu_HU oldalon található post alá, kommentel, az Egyesület a www.random.org weboldal segítségével választja a ki a nyertest.

· A Játékban résztvevők a kommentelés időpontjából adódóan rangsorolásra kerülnek. Az első kommentet leadó Játékos az 1. számot míg az utolsó kommentelő Játékos a sorban utolsó számot kapja.

A Sorsolás időpontja:

· I. 2018. 03. hónap 2. nap 20:00

· II. 2018. 04. hónap 6. nap 20:00

· III. 2018. 05. hónap 4. nap 20:00

Nyeremények, nyertesek

A Játékok során az alábbi nyeremény kerül kiosztásra a Játékosok között:

· 2db páros jegy a 2018. 05. hónap 25. napjàn megrendezésre kerülő Ha péntek, akkor fúvósok koncertre.

A játékos nem jogosult a nyereményre, ha
· nem múlt el 18 éves,

· ha a megbízott megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol,

· ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy direkt Facebook üzenet formájában a kapcsolatot,

· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,

· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja.

· jelen játékszabályzat bármelyik pontját megsérti

A nyertesek értesítése:
· a nyertesek nevét és Facebook fiókjukat a Hubay Jenő Ifjúsági Fúvószenekar Facebook oldalán post formájában tesszük közzé

· a nyerteseket Facebook komment formájában is értesítjük

· a nyertes a Facebook komment vagy komment válasz formájában történt értesítés után 3 munkanapon belül az Egyesület tulajdonában lévő Hubay Jenő Ifjúsági Fúvószenekar Facebook oldalára küldött privát üzenetben felveszi a kapcsolatot, adategyeztetés és nyeremény átvételének részletei céljából

· a nyertes minden levélváltás után 3 munkanapon belül reagál a Megbízott üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

· amennyiben a nyertessel nem sikerült felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményére. A nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez az egyesület kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

A nyeremények kézbesítése

· A nyertes a nyereményt a vele egyeztetett formában és módon tudja átvenni.

· A játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Az Egyesület felelőssége

· Az Egyesület kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyerményjátékban,

· feltétel nélküli, kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név,email cím, posta cím, születési dátum), az Egyesület a nyeremény átadásának céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait az Egyesület jelen játék lebonyolítása során a nyeremények átadásának céljából felhasználja. A Játékosok személyes adatait az Egyesület kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

· az adatszolgáltatás önkéntes és és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenes jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

· amennyiben az adatkezelési feltételek megválzotnak, az Egyesület tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2 A játék résztvevőinek adatait az Egyesület a 8.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Az Egyesület fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Egyesület számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebook-nak.

XV. Kerületi fúvószenekari Egyesület
2018.02.23.

Posted in Hír.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.